งานวิศวกรรมด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ในส่วนของระบบโทรคมนาคมต่างๆ เช่น งานสื่อสัญญาณความเร็วสูง งานโครงข่ายใยแก้วนำแสง งานโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน งานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานโครงข่าย PCT งานอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ งาน Broadband แบบไร้สาย (WI-FI)