งานวิศวกรรมด้านสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบ LAN ระบบ PABX ของสำนักงาน สถานศึกษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้า ระบบการอ่านข้อมูลอัตโนมัติของมิเตอร์ไฟฟ้า