งานวิศวกรรมด้านโยธาและสาธารณูปโภค

บริการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างอาคารสถานีโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ บ่อพักสายโทรศัพท์ บ่อพักสายเคเบิลใต้ดินแรงดันสูง ฐานรากเสา Tower อาคาร Data Center