ร่วมงานกับเรา

รายละเอียด

-วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า

-ไม่มีประสบการณ์

-บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพ

-มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้

-มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

-ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคติดต่อร้ายแรง

-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

รายละเอียด

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, สื่อสาร, อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มีประสบการณ์

-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

-มีทักษะภาษาอังกฤษดี 

-มีทักษะทางด้านการประสานงานกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาได้ดี

-มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

-ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคติดต่อร้ายแรง

-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

รายละเอียด

-วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า

-ประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานติดตั้ง/บำรุงรักษาโครงข่าย Internet/CATV

-บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพ

-มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้

-มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

-ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคติดต่อร้ายแรง

-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

รายละเอียด

-ปริญญาตรีทุกสาขา

-ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

-มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้

-มีทักษะทางด้านการประสานงานกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาได้ดี

-มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

-ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคติดต่อร้ายแรง

-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์

รายละเอียด

-วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า

-ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ด้านงานติดตั้ง/บำรุงรักษาโครงข่าย Internet/CATV

-มีความสามารถในการรายงานผลในระบบปิดงานได้

-บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพ มีทักษะตการติดต่อประสานงาน

-มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้

-มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

-ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคติดต่อร้ายแรง

-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์