Archive

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เจ้าของโครงการบริษัท ทรู มูฟ จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2558 สถานะโครงการดำเนินโครงการต่อเนื่อง โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคลMaintenance Engineering Systemงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน)Maintenance Engineering Systemซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตรMaintenance Engineering Systemซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตรMaintenance Engineering Systemซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงMaintenance Engineering Systemงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link)Maintenance Engineering Systemงานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)Maintenance Engineering Systemงานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link)Maintenance Engineering Systemบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่Maintenance Engineering Systemบริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงMaintenance Engineering...

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคล เจ้าของโครงการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน (BMCL) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2546 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประกอบอาคาร (Airport Rail Link) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม บริหารจัดการและบำรุงรักษาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-หลักสอง เตาปูน-ท่าพระ) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Airport Rail Link) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตร งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตกลาง พื้นที่รวม 4,832 กิโลเมตร งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมและย้ายแนวโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ช่วงสถานีเตาปูน ถึงสถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัฐมงคล ตั้งแต่สถานีหัวลำโพง ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย...