Archive

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2 เจ้าของโครงการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2562 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุ เจ้าของโครงการบริษัท เอ็ม ริช คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2562 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO) เจ้าของโครงการบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2562 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม จ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม เจ้าของโครงการบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2561 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2 งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุ งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO) งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม ก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ พร้อมระบบประกอบอาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เจ้าของโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2561 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยามงานสำรวจ...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม ก่อสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม เจ้าของโครงการบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2561 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยามงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ภาคเหนือ 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าของโครงการบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2560 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ภาคเหนือ 1 เจ้าของโครงการบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2560 สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจ้างทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยามงานสำรวจ...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม Mobile Switching Center (MSC-TYB) เจ้าของโครงการบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2558 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง Engineering-Procurement-Construction ( EPC) of Underground Duct Network for Bangkok Area Zone 2Survey, Design, Construction, Installation, Testing and CommissioningUnderground Power Distribution Line Project Wireless Road (MEA)Survey, Design, Construction, Installation, Testing and...

งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม ติดตั้งสถานีฐานและอุปกรณ์สื่อสัญญาณระบบโทรคมนาคม (True GIF) เจ้าของโครงการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นโครงการพ.ศ. 2558 สถานะโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่เกี่ยวข้อง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction : EPC) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่ 2งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ถนนวิทยุงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (USO)งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมจัดทำโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยามงานสำรวจ...