งานซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

ซ่อมแซมโครงข่ายใยแก้วนำแสง เขตตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่รวม 9,036 กิโลเมตร

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2560
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง