งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรม

จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณโครงการ 800,000 เลขหมาย

icon-owner-cir
เจ้าของโครงการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
icon-start-cir
เริ่มต้นโครงการ
พ.ศ. 2542
icon-status-cir
สถานะโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่เกี่ยวข้อง