เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2557 จากนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
 
            โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงแรงงานเป็นปีแรก และสามารถคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณระดับต้นมาได้ เนื่องจากไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน หรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ เป็นเวลาติดต่อกันรวมการทำงานกว่าสี่แสนชั่วโมงการทำงาน
 
             สำหรับโครงการ "รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์" (Zero Accident Campaign) จัดขึ้นเพื่อช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างทั่วประเทศ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณ ด้วยการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการทุกประเภท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานทั้งหมดของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนหลักฐานแสดงกิจกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 
 
 
Untitled Document
CopyRight 2006
Co., Ltd. All right reserved.